ХУУДАС

Thursday, January 24, 2013

Био-Анагаахын ёс зүйн салбар хорооны хурлын тэмдэглэлүүд (2013 он)

2013.01.05 Зөвшөөрөл
2013.01.11 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.01.18 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.01.25 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.02.05 Зөвшөөрөл Дүгнэлт2013.03.22 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.04.16 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.04.23 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.04.25 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.05.02 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.05.10 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.05.17 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.05.24 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.06.21 Зөвшөөрөл Дүнгэлт
2013.09.20 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.10.25 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.11.15 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.11.28 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2013.12.20 Зөвшөөрөл Дүгнэлт


Био-Анагаахын ёс зүйн салбар хорооны хурлын тэмдэглэлүүд (2012 он)

2012.10.12 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2012.10.19 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2012.11.02 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2012.11.07 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2012.11.16 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2012.11.23 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2012.11.30 Зөвшөөрөл Дүгнэлт
2012.12.14 Зөвшөөрөл Дүгнэлт